ARAMA     ÜRETİCİ     KATEGORİ    
Amerikan Doları: 3,53 TL
Euro: 3,72 TL

Anasayfa / Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

?NTERNET S?TES? KULLANIM KO?ULLARI ve ?YEL?K S?ZLE?MES?

1. KULLANIM KO?ULLARI

1.1. Bu web sitesini kullanmak i?in l?tfen a?a??da yaz?l? ko?ullar? okuyunuz. ma?azada sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir ?ekilde ma?aza' a eri?im sa?layan her ger?ek ve t?zel ki?i a?a??daki kullan?m ko?ullar?n? kabul etmi? say?lmaktad?r.

1.2. Ma?azada sunulan hizmetler fotonturk.com.tr (bundan b?yle k?saca "ma?aza olarak an?lacakt?r) taraf?ndan sa?lanmaktad?r ve ma?azan?n yasal sahibi ma?aza olup, ma?aza ?zerinde her t?rl? kullan?m ve tasarruf yetkisi ma?aza 'a aittir.

1.3. ??bu kullan?m ko?ullar?n? ma?aza gerekti?i zaman de?i?tirebilir ancak bu de?i?iklikler d?zenli olarak ma?azada yay?nlanacak ve ayn? tarihten itibaren ge?erli olacakt?r.

1.4. ma?aza hizmetlerinden yararlanan ve ma?aza' a eri?im sa?layan her ger?ek ve t?zel ki?i, ma?aza taraf?ndan i?bu kullan?m ko?ullar? h?k?mlerinde yap?lan her de?i?ikli?i, ?nceden kabul etmi? say?lmaktad?r.

1.5. ma?aza bu ma?azada yer alan veya alacak olan bilgileri, formlar? ve i?eri?i diledi?i zaman de?i?tirme hakk?n? sakl? tutmaktad?r.

2. TANIMLAR

2.1. MA?AZA: ma?aza taraf?ndan belirlenen ?er?eve i?erisinde ?e?itli hizmetlerin ve i?eriklerin sunuldu?u ?evrimi?i (on-line) ortamdan eri?imi m?mk?n olan web sitesidir.

2.2. ?YE: ma?aza ' dan ?r?n/mal/hizmet al?m? yapmak ?zere faydalanmak isteyen, se?mi? oldu?u ?yelik formunu eksiksiz doldurarak, ma?aza ' ca ?yelikleri onaylanarak ma?aza' a ?yeli?i kabul edilen her ger?ek ve t?zel ki?idir. Bu s?zle?mede k?saca "?YE" olarak an?lacaklard?r. 18 ya??ndan g?n alm?? bireylerin ger?ek kimlik bilgileri ile ma?aza' daki ilgili ?yelik formunu eksiksiz doldurarak ?ye olabilirler. ?YE olmak isteyen ?irketler (?ah?s ve ortaklar), kolektif ?irketler, adi komandit ?irketler, sermayesi paylara b?l?nm?? komandit ?irketler, limited ?irketler, anonim ?irketler, kooperatiflerin ve di?er kurumlar?n t?zel bilgileri ile 18 ya??ndan g?n alm?? yasal yetkilisinin ma?aza 'daki ilgili ?yelik formunu eksiksiz doldurarak ?YE olabilir ve kurumlar? ad?na i?lem yapabilirler. "?YE ad?" ?yeye ?zeldir ve ayn? "?YE ad?" iki farkl? ?YE' ye verilmez.

2.3. KULLANICI: ma?aza, web sitesini al??veri? yaparak ya da al??veri? yapmaks?z?n ziyaret eden ki?idir.

2.4. L?NK: ma?aza ?zerinden bir ba?ka web sitesine, dosyalara, i?eri?e veya ba?ka bir web sitesinden ma?aza' a, dosyalara ve i?eri?e eri?imi m?mk?n k?lan ba?lant?d?r.

2.5. ??ER?K: ma?aza' da ve/veya herhangi bir web sitesinden yay?nlanan veya eri?imi m?mk?n olan her t?rl? bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. g?rsel, yaz?nsal ve i?itsel imgelerdir.

2.6. WEB S?TES? KULLANIM KO?ULLARI VE ?YEL?K S?ZLE?MES?: ma?aza vas?tas?yla sunulmakta olan ticari ve ki?iye ?zel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak ger?ek ve/veya t?zel ki?ilerle ma?aza aras?nda elektronik ortamda akdedilen i?bu s?zle?medir.

2.7. K???SEL B?LG?: ?yenin kimli?i, adresi, elektronik posta adresi, telefon numaras?, IP adresi, S?TE' nin hangi b?l?mlerini ziyaret etti?i, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

3. H?ZMETLER?N KAPSAMI

3.1. ma?aza'nin, ma?aza ?zerinden sunaca?? hizmetler genel itibariyle T?ketici Hukuku mevzuat?nda tan?mlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. ma?aza'nin, ma?aza ?zerinden verece?i hizmetler s?n?rl? say?da olmamak ?zere; ma?aza ' a ait www.ma?aza adresinde sat??a sunulan ?r?nlerin; ?YE taraf?ndan bedeli ?dendikten sonra, tedarik?inin stok durumunun m?sait olmas? halinde "yani s?zle?menin sat?c?ya y?kledi?i; mal?n teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olmas? durumunda; taahh?t edilen s?rede mal?n m??teriye kargo firmas? taraf?ndan ma?aza ad?na ay?ps?z olarak teslimidir.

3.3. ma?aza, ma?aza ?zerinden sunaca?? hizmetlerin kapsam?n? ve niteli?ini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ili?kin olarak yapaca?? de?i?iklikleri S?TE 'de yay?nlamas?yla y?r?rl??e koymu? addedilir.

3.4. ma?aza b?nyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek i?in kullan?c?lar?n ma?aza taraf?ndan belirlenecek ve ma?azan?n ilgili b?l?m?n?n i?eri?inde belirtilecek ?zellikleri ta??mas? gereklidir. ma?aza , bu ?zellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, ?zelliklere ili?kin olarak yapaca?? de?i?iklikleri ma?aza' da yay?nlamas?yla y?r?rl??e koymu? addedilir.

4. GENEL H?K?MLER

4.1. ma?aza ?zerinden, ma?aza n?n kendi kontrol?nde olmayan ve ba?kaca ???nc? ki?ilerin sahip oldu?u ve i?letti?i ba?ka web S?TE' lerine ve/veya ba?ka i?eriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI' lara ve ?YE' lere y?nlenme kolayl??? sa?lamak amac?yla konmu? olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi i?leten ki?iyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin i?erdi?i bilgilere y?nelik herhangi bir t?rde bir beyan veya garanti niteli?i ta??mamaktad?r. ma?aza ?zerindeki linkler vas?tas?yla eri?ilen web siteleri ve i?erikleri hakk?nda ma?aza 'un herhangi bir sorumlulu?u yoktur ve bu sitelerin kullan?m?yla do?abilecek zararlar, KULLANICI' lar?n ?YE' lerin kendi sorumlulu?undad?r. ma?aza bu t?r link verilen web S?TE' lerine eri?imi, kendi yaz?l? muvafakatine ba?layabilece?i gibi, ma?aza n?n uygun g?rmeyece?i linklere eri?imi her zaman kesebilir.

4.2. ma?aza, ma?aza'da mevcut olan bilgilerin do?ruluk ve g?ncelli?ini s?rekli olarak kontrol etmektedir. Ancak g?sterilen ?abaya ra?men, ma?aza ?zerindeki bilgiler fiili de?i?ikliklerin gerisinde kalabilir. ma?aza muhteviyat?nda yer alan materyal ve bilgiler ma?aza' a verildi?i anda sunulmaktad?r, ilgili hizmet veya bilginin g?ncel durumu ile ma?aza' da yer alan durumu aras?nda farkl?l?k olabilir. ma?aza' da yer alan bilgilerin, g?ncelli?i, do?rulu?u, ?artlar?, kalitesi, performans?, pazarlanabilirli?i, belli bir amaca uygunlu?u ve ma?aza'nin ma?aza'da mevcut ve bunlarla s?n?rl? olmayan, bunlarla ba?lant?l? veya ba??ms?z di?er bilgi, hizmet veya ?r?nlere etkisi ile taml??? hakk?nda herhangi bir sarih ya da z?mni garanti verilmemekte ve taahh?tte bulunulmamaktad?r.

4.3. KULLANICI ve ?YE, ma?aza' daki, y?klenmeye (download) ve/veya payla??ma m?sait dosya, bilgi ve belgelerin, vir?slerden, wormlardan, truva atlar?ndan, dialer programlar?ndan, spam, spyware veya bunlar gibi di?er her t?rl? k?t? ve zarar verme ama?l? kodlardan veya materyallerden ar?nd?r?lamam?? olabilece?ini ve bu hususlarda ma?azan?n garanti vermedi?ini kabul etmektedir. Bu tip k?t? ve zarar verme ama?l? programlar?n, kodlar?n veya materyallerin ?nlenmesi, veri giri?-??k??lar?n?n do?rulu?u veya herhangi bir kay?p verinin geri kazan?lmas? i?in gereken t?m yaz?l?m ve donan?m ihtiya?lar?n? kar??lamak, bak?m ve g?ncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI' n?n ?YE' nin sorumlulu?undad?r. Bu t?r k?t? ama?l? programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabilece?i, veri yanl??l?klar? veya kay?plar?ndan dolay? KULLANICI ve ?YE' nin veya ???nc? ki?ilerin u?rayabilece?i hi?bir zarardan ma?aza sorumlu de?ildir.

Bu t?r k?t? ama?l? programlar, kodlar veya materyaller, veri yanl??l?klar? veya kay?plar?ndan dolay? KULLANICI' n?n ve ?YE' nin veya ???nc? ki?ilerin u?rayabilece?i hi?bir zarardan ma?aza sorumlu de?ildir.

4.4. ma?aza, i?bu ma?aza uzant?s?nda mevcut her t?r hizmet, ?r?n, kampanya vs. bilgiler ve ma?aza' u kullanma ko?ullar? ile ma?aza' da sunulan bilgileri ?nceden bir ihtara gerek olmaks?z?n de?i?tirme, ma?aza' u ve i?eri?ini yeniden d?zenleme, yay?n? durdurma ve/veya duraklatma hakk?n? sakl? tutar. De?i?iklikler, ma?aza' da yay?nlamalar?yla y?r?rl??e girerler. ma?azan?n kullan?m? ya da ma?aza' a giri? ile bu de?i?iklikler de kabul edilmi? say?l?r. Bu ko?ullar link verilen di?er web sayfalar? i?in de ge?erlidir.

ma?aza, s?zle?menin ihlali, haks?z fiil, ihmal veya di?er sebepler neticesinde; i?lemin kesintiye u?ramas?, hata, ihmal, kesinti, silinme, kay?p, i?lemin veya ileti?imin gecikmesi, bilgisayar vir?s?, ileti?im hatas?, h?rs?zl?k, imha veya izinsiz olarak kay?tlara girilmesi, de?i?tirilmesi veya kullan?lmas? hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5. ma?aza d?hilinde ???nc? ki?iler taraf?ndan sa?lanan hizmetlerden ve yay?nlanan i?eriklerden dolay? ma?aza n?n, i?birli?i i?inde bulundu?u kurumlar?n, ma?aza ?al??anlar?n?n ve y?neticilerinin, ma?aza yetkili sat?c?lar?n?n sorumlulu?u bulunmamaktad?r.

Herhangi bir ???nc? ki?i taraf?ndan sa?lanan ve yay?nlanan bilgilerin, i?eriklerin, g?rsel ve i?itsel imgelerin do?rulu?u ve hukuka uygunlu?unun taahh?d? b?t?n?yle bu eylemleri ger?ekle?tiren ???nc? ki?ilerin sorumlulu?undad?r. ma?aza , ???nc? ki?iler taraf?ndan sa?lanan hizmetlerin ve i?eriklerin g?venli?ini, do?rulu?unu ve hukuka uygunlu?unu taahh?t ve garanti etmemektedir.

4.6. ma?aza' u kullananlar, yaln?zca hukuka uygun ve ?ahsi ama?larla ma?aza ?zerinde i?lem yapabilirler. KULLANICI' lar?n ve ?YE' lerin, ma?aza d?hilinde yapt??? her i?lem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluklar? kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ?YE, ma?aza ve/veya ba?ka bir ???nc? ki?inin haklar?na tecav?z te?kil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayaca??n? taahh?t eder. KULLANICI ve ?YE' lerin ma?aza ?zerindeki faaliyetleri nedeniyle ???nc? ki?ilerin u?rad?klar? veya u?rayabilecekleri zararlardan dolay? ma?aza 'un do?rudan ve/veya dolayl? hi?bir sorumlulu?u yoktur.

4.7. ??bu ma?azan?n sahibi ma?aza ' dur. Bu ma?aza' da bulunan bilgiler, yaz?lar, resimler, markalar, slogan ve di?er i?aretler ile sair s?na? ve fikri m?lkiyet haklar?na ili?kin bilgilerin korunmas?na y?nelik programlarla, sayfa d?zeni ve ma?azan?n sunumu ma?aza n?n ya da ma?aza n?n izin ve lisans ald??? kurulu?lar?n m?lkiyetindedir. ??bu ma?aza 'daki bilgilerin ya da S?TE sayfalar?na ili?kin her t?r veritaban?, web sitesi, software-code' lar?n html kodu ve di?er kodlar vs. ile ma?aza i?eri?inde bulunan ?r?nlerin, tasar?mlar?n, resimlerin, metinlerin, g?rsel, i?itsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyalar?n, kataloglar?n ve listelerin k?smen ya da tamamen kopyalanmas?, de?i?tirilmesi, yay?nlanmas?, online ya da di?er bir medya kullan?lmak suretiyle g?nderimi, da??t?m?, sat?lmas? yasakt?r. KULLANICI ve ?YE, yukar?da say?lan ve bunlarla s?n?rl? olmayan ma?aza yaz?l?m, donan?m ve i?eri?ini ?o?altmayaca??n?, kopyalamayaca??n?, da??tmayaca??n?, i?lemeyece?ini, gerek bu eylemleri ile gerekse de ba?ka yollarla ma?aza ile do?rudan ve/veya dolayl? olarak rekabete girmeyece?ini kabul ve taahh?t etmektedir. KULLANICI ve ?YE, ma?aza hizmetlerini, ma?aza bilgilerini ve ma?aza n?n telif haklar?na t?bi ?al??malar?n? yeniden satmak, i?lemek, payla?mak, da??tmak, sergilemek veya ba?kas?n?n ma?aza n?n hizmetlerine eri?mesi veya kullanmas?na izin vermek hakk?na sahip de?ildir. Bu sayfadaki bilgilerin k?smen kopyalanmas?, bas?lmas?, i?lenmesi, da??t?lmas?, ?o?alt?lmas?, sergilenmesi ancak ticari olmayan ki?isel ihtiya?lar i?in ve ma?aza n?n yaz?l? izni ile m?mk?nd?r.

4.8. ma?aza , ma?aza ?zerinden KULLANICI' lar ve ?YE' ler taraf?ndan kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikas?" ve "Web Sitesi Kullan?m Ko?ullar?" h?k?mleri do?rultusunda kullanabilir. Bu bilgileri i?leyebilir, bir veritaban? ?zerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ma?aza ayn? zamanda; KULLANICI ve ?YE' nin kimli?i, adresi, elektronik posta adresi, telefon numaras?, IP adresi, ma?azan?n hangi b?l?mlerini ziyaret etti?i, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki de?erlendirme, kampanyalar?n duyurusunu yapma ve ki?iye y?nelik hizmetler sunma gibi ama?larla kullanabilir.

KULLANICI' lara ve ?YE' lere ait ki?isel bilgiler, kanunla yetkili k?l?nan mercilerin talebi ve a?a??da say?lan haller hari? olmak ?zere ger?ek ve t?zel ???nc? ki?ilere a??klanmayacakt?r. Ki?isel bilgi ender olarak ma?aza i?in veya onun ad?na davranan ???nc? taraflara veya ma?aza n?n i?i ile ilgili olanlara verilerin ?zg?n olarak kullan?m ama?lar?n? daha iyi i?lemek ya da KULLANICI' lar?n ve ?YE 'lerin ?nerdi?i ama?lara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek ?zere verilir.

4.9. ??bu ma?aza Kullan?m Ko?ullar? d?hilinde ma?aza taraf?ndan a??k?a yetki verilmedi?i hallerde ma?aza ; ma?aza hizmetleri, ma?aza bilgileri, ma?aza telif haklar?na t?bi ?al??malar?, ma?aza ticari markalar?, ma?aza ticari g?r?n?m? veya bu ma?aza vas?tas?yla sa?lad??? ba?kaca varl?k ve bilgilere y?nelik t?m haklar?n? sakl? tutmaktad?r.

5. SORUMLULU?UN SINIRLANDIRILMASI

ma?aza , ma?azaya eri?ilmesi, ma?azan?n ya da ma?azadaki bilgilerin ve di?er verilerin programlar?n vs. kullan?lmas? sebebiyle, s?zle?menin ihlali, haks?z fiil, ya da ba?kaca sebeplere binaen, do?abilecek do?rudan ya da dolayl? hi?bir zarardan sorumlu de?ildir. ma?aza , s?zle?menin ihlali, haks?z fiil, ihmal veya di?er sebepler neticesinde; i?lemin kesintiye u?ramas?, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu ma?azada ya da link verilen di?er web sitelerine eri?ilmesi ya da ma?azan?n kullan?lmas? ile ma?aza n?n, kullan?m/ziyaret sonucunda, do?abilecek her t?r sorumluluktan, mahkeme ve di?er masraflar da dahil olmak ?zere her t?r zarar ve talep hakk?ndan ayr? k?l?nd??? kabul edilmektedir.

6. DEV?R

ma?aza , bu s?zle?meyi bildirimsiz olarak istedi?i zaman k?smen veya b?t?n?yle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ?YE bu s?zle?meyi veya herhangi bir k?sm?n? ba?ka bir tarafa devredemez. Bu t?rden bir devir giri?imi ge?ersizdir.

7. M?CB?R SEBEPLER

Hukuken m?cbir sebep say?lan t?m durumlarda, ma?aza i?bu "Web Sitesi Kullan?m Ko?ullar?n?" ge? ifa etmekten veya ifa etmemekten dolay? y?k?ml? de?ildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ma?aza a??s?ndan, gecikme veya ifa etmeme veya temerr?t addedilmeyecek veya bu durumlar i?in ma?aza n?n herhangi bir tazminat y?k?ml?l??? do?mayacakt?r.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETK?

??bu "ma?aza Kullan?m Ko?ullar?" ve "Web Sitesi Kullan?m S?zle?mesi" neden kaynaklanacak ihtilaflar T?rk Hukuku'na tabidir ve ?stanbul Merkez Mahkemeleri ve ?cra Daireleri yetkilidir. ma?aza n?n, KULLANICI ve ?YE' nin bulundu?u ?lkede dava a?ma hakk? sakl?d?r.

9. Y?R?RL?L?K ve KABUL

??bu Web Sitesi Kullan?m Ko?ullar? ve ?yelik S?zle?mesi, ma?aza taraf?ndan ma?aza i?eri?inde ilan edildi?i tarihte y?r?rl?l?k kazan?r. KULLANICI' lar ve ?YE' ler, i?bu s?zle?me h?k?mlerini ma?azay? kullanmakla kabul etmi? olmaktad?rlar. ma?aza , diledi?i zaman i?bu s?zle?me h?k?mlerinde de?i?ikli?e gidebilir, de?i?iklikler, s?r?m numaras? ve de?i?iklik tarihi belirtilerek S?TE ?zerinden yay?nlan?r ve ayn? tarihte y?r?rl??e girer.
  Yükleniyor...

AlfaSHOP